Energikartläggning (EKL)

Den 1 juni 2014 trädde lag om energikartläggning i stora företag ikraft (EKL). Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Energimyndigheten ansvarar för tillsyn av lagen.

Lagen är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv ställer på medlemsstaterna. Enligt lagen har stora företag förpliktelse att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.

Energikartläggningen ska ge information om hur mycket energi som årligen tillförs och brukas för att driva verksamheten. Energikartläggningen ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan utföra för att minska sina kostnader, minska energianvändningen och därmed öka energieffektiviteten.

Under införandet av lagen har Energimyndigheten arbetat fram en särskild process för att företagen ska få möjlighet att göra en energikartläggning av verksamheten som resulterar i bra beslutsunderlag för åtgärder. Första inrapporteringen ska ske senast den 29 januari 2016 (tidigare gällde senast den 5 december 2015).

Energikartläggningen ska genomföras av en person med särskild kompetens en så kallad certifierad energikartläggare.

Vi på ATPower Svenska AB kan hjälpa er i alla stegen för genomförandet av en komplett energikartläggning. Kontakta oss för offert.